Top Ranked Sites in Ukraine

Bounce ratePages / VisitVisit duration
1deepstatemap.live
DeepStateMAP | Мапа війни в Україні
Новини війни Росії проти України на мапі
22.88 29.64 03:54
2google.com.ua
Google
Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for.
30.93 15.39 07:06
3liveuamap.com
Ukraine Interactive map - Ukraine Latest news on live map - liveuamap.com
Live Universal Awareness Map Liveuamap is a leading independent global news and information site dedicated to factual reporting of a variety of important topics including conflicts, human rights issues, protests, terrorism, *** deployment, health matters, natural disasters, and weather related stories, among others, from a vast array of sources.
39.05 6.04 04:59
4kinokong.pro
Смотреть фильмы онлайн бесплатно, Новинки кино 2021-2022 в хорошем качестве
На нашем сайте ежедневно добавляем десятки новинок, которых нигде нет! Качество фильмов и сериалов можно доступно в HD 720 - 1080 качество без регистрации.
64.85 5.24 20:32
5ukr.net.ua
UKR.NET: Всі новини України, останні новини дня в Україні та Світі
Свіжі новини України, останні новини з-за кордону, новини політики, економіки, спорту, культури, технологій, шоу-бизнесу...
n/a 7.33 n/a
6ukr.net
Access denied
свіжі новини україни, останні новини з-за кордону, новини політики, економіки, спорту, культури, технологій, шоу-бизнесу...
34.72 5.33 06:34
7parimatch.com
Just a moment...
Букмекерская контора с пунктами приёма в Белоруссии, Казахстане, Молдове и т.д. Также предлагает онлайн казино, покер и ставки на скачки.
48.74 6.45 10:04
8olx.ua
Сервис объявлений OLX: сайт объявлений в Украине - новые и бу товары на OLX.ua
OLX.ua - крупнейший сервис объявлений Украины. Огромная база предложений по темам: недвижимость, работа, транспорт, купля/продажа товаров, услуги и многое другое на OLX.ua!
53.02 3.56 19:48
9pravda.com.ua
Óêðà¿íñüêà ïðàâäà - íîâèíè îíëàéí ïðî Óêðà¿íó
Óêðà¿íñüêà ïðàâäà - íîâèíè ïðî Óêðà¿íó
50.75 2.96 05:09
10dtempcounselling.org
n/a 16.90 n/a
11dtechtronic.com
n/a 16.90 n/a
12dtaintl.com
n/a 16.90 n/a
13dt88.info
n/a 16.90 n/a
14dt07.net
n/a 16.90 n/a
15ria.com
RIA.com ™ — доска бесплатных частных объявлений Украины.
Доска объявлений Украины, где можно купить или продать технику, одежду, аксессуары. Различные виды товаров и услуг.
РИА — доска бесплатных частных объявлений Украины. Продать или купить технику, одежду, обувь, мебель и животных быстро на RIA.com. Создать бесплатный интернет-магазин на РИА просто и легко.
28.75 8.15 16:25
16taxi.mk.ua
403 Forbidden
n/a 14.80 n/a
17rozetka.com.ua
Just a moment...
Интернет-супермаркет. Каталог товаров с фотографиями, описаниями и отзывами покупателей. Доставка по Украине.
34.48 6.86 06:16
18prom.ua
Prom.ua — маркетплейс Украины
Компании, товары и услуги, прайс-листы, тендеры и закупки.
Prom.ua — Лидер онлайн-торговли в Украине. Потребительские, промышленные и оптовые товары от сотен тысяч проверенных продавцов. Все для вашего бизнеса, быта и отдыха!
40.67 3.95 11:28
19narod.mk.ua
n/a 14.70 n/a
20pururin.to
Pururin - Free Online *** Manga and Doujinshi Reader
Pururin is a free *** manga and doujinshi reader. We got thousands of doujinshi and manga in our organized and easy to search library, all free to read.
20.18 15.00 17:24
21sinoptik.ua
SINOPTIK: Погода в Украине, подробный прогноз погоды на неделю. Погода сегодня, завтра в Украине и Мире.
Погода в Украине (во всех 29 815 населенных пунктах) на неделю, прогноз погоды по 104 000+ городов Мира на 10 дней. Подробный прогноз погоды для Вашего города от SINOPTIK.
72.03 1.58 06:40
22faucetpay.io
FaucetPay
receive free cryptocurrencies from over 1000 different websites directly to your faucetpay wallet and multiply your earnings with many games!
32.66 6.01 08:04
23energyromania.com
n/a 4.13 n/a
24rezka.ag
Смотреть фильмы и сериалы онлайн в хорошем качестве 720p hd и без регистрации
Смотреть фильмы онлайн в HD качестве. Сериалы, мультфильмы, аниме, передачи и ТВ шоу на нашем киносайте, без регистрации и смс. Фильмы в высоком качестве на HDrezka.me
59.41 2.26 15:40
25censor.net
Новости Украины | Цензор.НЕТ - последние новости дня | Свежие главные новости Украины и мира | Цензор.НЕТ
Цензор.НЕТ – последние новости дня в Украине и мире. Самые свежие новости собраны на сайте censor.net
48.27 3.20 16:04
26work.ua
Work.ua — сайт пошуку роботи №1 в Україні
Work.ua — найбільший в Україні сайт пошуку роботи та працівників. Більше 99 500 вакансій і кандидатів. Зручний пошук, розсилка свіжих вакансій, поради з працевлаштування.
33.26 6.20 11:03
27hdtv.dn.ua
n/a 4.95 n/a
28jobrouter.de
JobRouter | Low-Code Digital Process Automation
Vernetzen Sie Ihre Prozesse, Daten und Dokumente unternehmensweit mit rasanten Apps und intelligenten Workflow ➔ Lassen Sie sich beraten
n/a 4.30 n/a
29i.ua
І.UA - твоя пошта 
I.UA - популярный украинский портал
34.38 4.69 16:46
30date.lt
Domenas date.lt parduodamas arba nuomojamas!
n/a 4.30 n/a
31charter97.org
Хартия'97 :: Новости Беларуси - Белорусские новости - Новости Белоруссии - Республика Беларусь - Минск
Хартия'97 :: Новости Беларуси - Белорусские новости - Новости Белоруссии - Республика Беларусь - Минск
24.67 6.80 09:39
32rst.ua
Ïðîäàåòñÿ íà RST — Êóïèòü àâòî â Óêðàèíå — àâòîðûíîê RST, àâòîáàçàð Óêðàèíû - àâòîïðîäàæà íà ÐÑÒ, ïðîäàæà áó àâòî
RST.ua - êðóïíåéøèé ñàéò ïî ïðîäàæå àâòîìîáèëåé â Óêðàèíå. Òîëüêî íà RST.ua áîëåå 500,000 îáúÿâëåíèé î ïðîäàæå àâòî. Àâòî áàçàð Óêðàèíû íà RST - Ýòî ñîòíè òûñÿ÷ îáúÿâëåíèé î ïðîäàæå ïîäåðæàííûõ àâòî â Óêðàèíå è àâòî áàçàð Âàøåãî ðåãèîíà. Àâòîïðîäàæà íà RST - Ýòî ïðîäàæà àâòî á.ó. ïî ðåãèîíàì Óêðàèíû è àâòîïðîäàæà ïî âûáðàííûì ïàðàìåòðàì àâòîïîèñêà. Àâòîðûíîê Óêðàèíû íà RST - ýòî êàòàëîã áåñïëàòíûõ îáúÿâëåíèé ñ àâòîðûíêà êàæäîãî ãîðîäà è îáëàñòè Óêðàèíû. Ïðîäàòü àâòî íà RST ìîæíî ðàçìåñòèâ áåñïëàòíîå îáúÿâëåíèå î ïðîäàæå àâòîìîáèëÿ ñ ôîòî è åãî óâèäÿò òûñÿ÷è ïîëüçîâàòåëåé. Êóïèòü àâòî íà RST - ýòî áûñòðûé ñïîñîá âûáðàòü èç òûñÿ÷ ïðåäëîæåíèé íóæíóþ ìàøèíó è êóïèòü àâòî áåç ïîñðåäíèêîâ. Àâòîìîáèëè è öåíû íà ÐÑÒ - êàòàëîã âñåõ á/ó àâòî ïðîäàþùèõñÿ â Óêðàèíå, à òàêæå öåíû íà âñå àâòîìîáèëè â àâòîñàëîíàõ. àâòî ïðîäàæà â Óêðàèíå íà ÐÑÒ - ýòî óäîáíûé ïîèñê ÷àñòíûõ îáúÿâëåíèé è ïðåäëîæåíèé àâòîäèëåðîâ î ïðîäàæå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. Ñåãîäíÿ àâòîïðîäàæà/àâòî áàçàð Óêðàèíû - ýòî RST. Äîáðî ïîæàëîâàòü!!!
19.99 14.00 17:00
33adventusgroup.com
HugeDomains.com - Shop for over 300,000 Premium Domains
For more information contact Michael Mueller at or visit us online at www.AdventusGroup.com
n/a 4.07 n/a
34sewingtableshop.com
n/a 4.91 n/a
35yana.dn.ua
Салон красоты "Яна" Донецк
n/a 4.91 n/a
36seosue.com
n/a 4.13 n/a
37yandex.ua
Яндекс
Пошукова система. Можливість персонального налаштування, поштовий сервіс. Карти, погода, зображення.
34.81 1.80 18:02
38sex.dn.ua
n/a 4.93 n/a
39animevost.org
База №1 по просмотру аниме онлайн бесплатно
Оригинальный сайт animevost (анимевост), на котором вы можете смотреть бесперебойно аниме онлайн (anime online) в хорошем качестве, без рекламы, стабильно и без задержке. Самая быстрая озвучка новых серий аниме через час после выхода в японии. Огромный каталог anime доступен как для online просмотра, так и для скачивание. Проект анимевост (animevost).
38.60 5.00 19:17
40watsonvillehs.net
9.31 6.54 11:17
41unian.net
Новости Украины - последние новости Украины сегодня - УНИАН
Новости Украины. УНИАН - последние новости Украина, новости дня онлайн. Новости политики, экономики, свежие новости спорта, новости Украины и мира 2023 круглосуточно на русском языке от УНИАН.
51.72 2.24 02:30
42slavinfo.dn.ua
n/a 4.43 n/a
43jpbgroup.com
JPB Maid Specialist
50.00 6.56 00:04
44betfury.io
Attention Required! | Cloudflare
igaming crypto platform with the first btc staking pool in industry. 1500+ games, bfg staking, daily payouts in btc, trx, usdt, btt, jackpots, cashback up to 25%, friendly 24/7 support - betfury.
45.36 3.72 04:48
45ultix.io
ULTIX.IO - Your reliable partner
Crypto, NFT, Staking, Trade, Exchange, Market, Market API Integration, DeFi, GameFI
36.73 6.20 04:33
46automag.dn.ua
n/a 4.53 n/a
47pornfappy.com
22.55 8.72 04:29
48gismeteo.ua
GISMETEO: Погода в Украине, прогноз погоды на сегодня, завтра, 3 дня, выходные, неделю, 10 дней, месяц.
Текущая погода и точный прогноз по всем населенным пунктам Украины, а также по всему миру. Прогноз погоды на сегодня, завтра, 3 дня, выходные, неделю, 10 дней, месяц.
44.36 2.25 05:44
49ads.dn.ua
n/a 4.30 n/a
50anny.dn.ua
Анна Русина » фотограф
n/a 4.30 n/a